เศรษฐกิจ

Big Mac Index ดัชนีบอกคุณภาพชีวิต

Big Mac Index ดัชนีบอกคุณภาพชีวิต

Big Mac Index ดัชนีบอกคุณภาพชีวิต

 

Big Mac Index หมายถึงดัชนีที่คิดค้นขึ้นโดยนิตยสาร The Economist ในปีค.ศ. 1986 [1] ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีที่มาจากแนวคิดเรื่องความเสมอภาคในการซื้อ (Purchasing Power Parity เรียกโดยย่อว่า PPP) [2] นิตยสาร the Economist ได้เลือกนำเมนูบิ๊กแม็คจากร้านแม็คโดนัลด์ที่มีขายอยู่ประมาณ 34,000 สาขาใน 118 ประเทศทั่วโลก [3] มาใช้คำนวณดัชนีชี้วัดความต่างระหว่างค่าเงินในแต่ละประเทศอย่างไม่เป็นทางการ [4] ถึงจะไม่เป็นทางการ แต่ดัชนีดังกล่าวนี้ก็สามารถสะท้อนคุณภาพชีวิตของผู้คนแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี [5]

 

ดัชนี Big mac เกี่ยวข้องกับแนวคิด PPP ที่เสนอว่า สินค้าที่ขายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เมื่อนำมาคำนวณให้มีสกุลเงินเท่ากันแล้วควรมีราคาเท่ากัน และหากไม่เท่ากัน ในระยะยาว สินค้าจะมีการปรับราคาจนเท่ากันได้ในที่สุด [2] ในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาค  แนวคิด PPP ไม่เพียงแต่ถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเงินในแต่ละประเทศ แต่ยังรวมถึงผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพได้อีกด้วย [6]

 

การคำนวณ Big Mac Index สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเงินของแต่ละประเทศได้คร่าวๆ ผ่านการคำนวณราคาของเมนูบิ๊กแม็คซึ่งนับเป็นเมนูยอดนิยมของร้านแม็คโดนัลด์ โดยปกติแล้ว
ราคาบิ๊กแม็คที่ขายในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 5.66 ดอลลาร์สหรัฐ หากพิจารณาตามแนวคิด PPP ราคาของบิ๊กแม็คที่ขายในประเทศอื่นๆ ควรมีราคาเท่ากับ 5.66 ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน

 

ยกตัวอย่างเช่น บิ๊กแม็คในจีนขายด้วยเงินสกุลหยวน (1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 6.48 หยวน) ควรมีราคา 36.68 หยวน หากราคาที่ขายในจีนสูงกว่านี้ แสดงว่าเงินหยวนมีราคาสูงกว่าเงินดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาที่ขายในจีนต่ำกว่า เท่ากับว่าเงินหยวนมีราคาต่ำกว่าเงินดอลลาร์ [1]

 

จากผลสำรวจจริงในเดือนมกราคม ค.ศ. 2021 บิ๊กแม็คที่ขายในจีนมีราคา 22.40 หยวน เมื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินหยวนและดอลลาร์สหรัฐโดยอ้างอิงจากราคาบิ๊กแม็คจะเห็นได้ว่า เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐมีค่าเท่ากับ 3.96 หยวน ต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจริงที่มีค่าเท่ากับ 6.48 หยวน แสดงให้เห็นว่าค่าเงินหยวนต่ำกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 38.9 [1]

 

ทั้งนี้ สกุลเงินที่มีราคาสูงกว่าเงินดอลลาร์มีเพียง 2 สกุลเงิน ได้แก่ เงินฟรังก์สวิสของสวิตซ์เซอร์แลนด์ (มีค่าสูงกว่าร้อยละ 28.8) และเงินโครนเดนมาร์ก (สูงกว่าร้อยละ 12.6 ในสวีเดน และร้อยละ 7.5 ในนอร์เวย์) [1]

 

แม้การคำนวณความต่างของค่าเงินจากราคาของบิ๊กแม็คจะเป็นเพียงวิธีการคร่าวๆ แต่ Big Mac Index นี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้คนในแต่ละประเทศต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อบิ๊กแม็ค 1 ชิ้น ประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ส่งผลให้สินค้ามีราคาสูง เนื่องจากผู้คนมีความสามารถในการซื้อสูง ในขณะเดียวกัน ประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำ ส่งผลให้สินค้ามีราคาต่ำ เพราะผู้คนมีความสามารถในการซื้อต่ำเช่นเดียวกัน [5]

 

เมื่อมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทย บิ๊กแม็ค 1 ชิ้นมีราคา 128 บาท แสดงให้เห็นว่าค่าเงินบาทของไทยต่ำกว่าดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 24.9 [1] อย่างไรก็ตาม ราคา 128 บาทนับว่าเป็นราคาที่ไม่ถูกเลยสำหรับประชาชนคนไทยที่มีค่าแรงขั้นต่ำเพียง 313-336 บาทต่อวัน [7]

 

Big Mac Index เป็นเพียงการสำรวจที่จัดทำขึ้นโดยนิตยสาร The Economist เพื่อสำรวจราคาเมนูบิ๊กแม็คในแต่ละประเทศ แต่ผลสำรวจดังกล่าวสามารถสะท้อนสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดี หากท่านผู้อ่านต้องการติดตามข้อมูล Big Mac Index ในแต่ละประเทศเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของ The Economist โดยตรง [1] หรือคำนวณเปรียบเทียบสกุลเงินตาม Big Mac Index ได้ที่เว็บไซต์ bigmacindexconverter [8]

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] The Economist. (January 12, 2021). Burgernomics: The Big Mac index. Retrieved from https://www.economist.com/big-mac-index

[2] พิจิตรา ประภัสสรมนู. (2562). เอกสารคําสอน วิชา ศ.452 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ: บทที่ 4 ระดับราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาว. โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก http://econ.tu.ac.th/class/archan/Pichittra/EC%20452%201_62/Ch4_Price%20and%20Long%20Run%20Exchange%20Rate/reading%20material%20ch%205%20price%20and%20lr%20ex.pdf

[3] McDonald. (2021). What countries does McDonald’s operate in?. Retrieved from https://www.mcdonalds.com/gb/en-gb/help/faq/18525-what-countries-does-mcdonalds-operate-in.html

[4] Singh, P. (October 20, 2019). Purchasing Power Parity: The Big Mac Index. Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/ppp-big-mac.asp

[5] Henderson, A. (May 29, 2020). The Big Mac Index and Global Currencies. Retrieved from https://nomadcapitalist.com/2019/03/21/big-mac-index/

[6] INVESTOPEDIA STAFF. (August 19, 2020). What Is Purchasing Power Parity (PPP)?. Retrieved from https://www.investopedia.com/updates/purchasing-power-parity-ppp/

[7] กระทรวงแรงงาน. (2563).อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ. สืบค้นจาก https://www.mol.go.th/อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

[8] The Big Mac Index Converter. สืบค้นจาก https://www.bigmacindexconverter.com/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน