เศรษฐกิจ

หนี้ครัวเรือนของไทยกำลังพอกพูน

หนี้ครัวเรือนของไทยกำลังพอกพูน

หนี้ครัวเรือนของไทยกำลังพอกพูน

 

หนี้ครัวเรือน หมายถึง เงินให้กู้ยืมที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ผู้กู้ยืมเงินอาจนำเงินไปใช้เพื่อใช้จ่ายหรือประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ข้อมูลหนี้ครัวเรือนที่สำรวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ครอบคลุมข้อมูลการกู้ยืมหนี้นอกระบบ [1]

 

80.1% ของ GDP

 

ในปีพ.ศ. 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยสำรวจพบหนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่ 1 สูงถึง 13,479,197 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.1 ต่อจีดีพี เพิ่มสูงขึ้นจากปีพ.ศ. 2562 ที่มีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 79.9 ในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 78.9 ในไตรมาสที่ 3 และร้อยละ 78.4 ในไตรมาสที่ 2 ตามลำดับ [2] การเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนในปีพ.ศ. 2563 เป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัว ภาคครัวเรือนต้องรับมือกับปัญหารายได้ที่ลดลงอย่างรวดเร็วสวนทางกับการชะลอตัวของการกู้ยืมที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า [3]

 

COVID – 19 เป็นเหตุ

 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีของประเทศต่างๆ พุ่งสูงขึ้น เช่น ออสเตรเลีย (ร้อยละ 125) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 97.7) นิวซีแลนด์ (ร้อยละ 94.7) มาเลเซีย (ร้อยละ 82.5) ฮ่องกง (ร้อยละ 82.1) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 59.9) และจีน (ร้อยละ 57.7) [4] ในประเทศไทย หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่ 1 ของปีพ.ศ. 2563 มีมากถึงร้อยละ 80.1 ต่อจีดีพี หนี้กู้ยืมเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 10,337,510 ล้านบาท เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ 4,566,949 ล้านบาท เพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 1,742,170 ล้านบาท เพื่อการศึกษา 379,439 ล้านบาท เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น 3,648,952 ล้านบาท เพื่อ of which บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธปท. 964,432 ล้านบาท เพื่อประกอบอาชีพ 2,437,517 ล้านบาท และอื่น ๆ อีกจำนวน 704,170 ล้านบาท [2]

 

มาตรการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง

 

ในสถานการณ์ที่หนี้ครัวเรือนของไทยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดของไวรัสฯ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ รวม 9 แห่ง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยออกมาตรการเป็นสองระยะ

 

ในระยะแรก มีการช่วยเหลือขั้นต่ำแก่ลูกหนี้รายย่อย เช่น การเลื่อนกำหนดชำระหนี้ หรือลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน [5] และในระยะที่สอง มีการให้ความช่วยเหลือต่อยอดจากระยะที่หนึ่ง เช่น การปรับลดเพดานดอกเบี้ย การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนชำระเป็นงวด การผ่อนชำระขั้นต่ำ การเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะยาว การลดค่างวด การเลื่อนชำระค่างวด เป็นต้น [6]

 

ปัจจัยกดดันยังหนักแน่น

 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทยทั้ง 2 ระยะ แต่ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนยังมีข้อจำกัด เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่สูญเสียรายได้จากการว่างงานในช่วงการระบาดของไวรัสฯ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ลดลงอยู่ที่ระดับ 35.3 จากระดับ 36.0 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ลูกหนี้ในภาคครัวเรือนต้องเผชิญกับความกังวลทั้งภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย ราคาของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น [7]

 

ยังคงเปราะบาง

 

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยในปีพ.ศ. 2563 นี้ยังคงเปราะบาง รัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ควรหารือร่วมกันในการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ภาคครัวเรือน เพื่อประคับประคองลูกหนี้ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดี กดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2558). Household debt. Bankers’ talk. 3(1). สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/

FinancialInstitutions/Highlights/ASEANCommunity/BankersTalk/Vol3Issue1.pdf

[2] ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). EC_MB_040 เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ 1/. สืบค้นจาก

https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=891&language=TH

[3] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (7 กรกฎาคม 2563). สัดส่วนหนี้ครัวเรือนเพิ่ม…ท่ามกลางโจทย์เฉพาะหน้าในการเยียวยาครัวเรือน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3874). สืบค้นจาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/financial/Pages/y3874-Household-Debt.aspx

[4] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (9 กรกฎาคม 2563). หลังโควิด-19 ระบาดเป็นวงกว้าง ทำหนี้ครัวเรือนหลายประเทศเริ่มขยับขึ้น. สืบค้นจาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Household-Debt-FB-090720.aspx

[5] ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย. สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/covid19/Pages/content/retail/measures-phase1/default.aspx

[6] ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2. สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n3263.aspx

[7] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (10 สิงหาคม 2563). ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ปรับตัวลดลงในเดือนก.ค. 2563 ครัวเรือนห่วงหนี้ แม้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 2 ออกมาต่อเนื่อง. สืบค้นจาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/economy/Pages/KR-ECI_0820-TH.aspx

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน