เศรษฐกิจ

GDP คืออะไร

GDP คืออะไร

GDP คืออะไร

 

นักลงทุนหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า GDP เป็นอย่างดี เพราะเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญมาก อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขอันดับ 1 ของภาพมหภาคระดับประเทศก็ว่าได้ แต่ GDP แท้จริงแล้วคืออะไร วันนี้จะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกัน

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross domestic product) เรียกโดยย่อว่า จีดีพี (GDP) คือมูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยอาจนับภายในไตรมาสหรือในระยะเวลาหนึ่งปี [1] ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแสดงให้เห็นทั้งมูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตโดยประชาชนในประเทศและชาวต่างชาติ [2] นับเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของเศรษฐกิจภายในประเทศ [3]

 

นักเศรษฐศาสตร์พยายามหาวิธีคำนวณภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการลงทุนและวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น ในปีค.ศ. 1665 William Petty นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษได้เริ่มต้นคำนวณภาพรวมของรายได้และรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศ ต่อมาในปีค.ศ. 1937 Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียได้เสนอระบบการคำนวณรายได้ประชาชาติต่อรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเป็นการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปีค.ศ. 1942 ปัจจุบันนี้ ค่าจีดีพีถูกใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ [4] การคำนวณค่าจีดีพีสามารถทำได้ผ่าน 3 วิธีหลักๆ ได้แก่ การคำนวณจากรายจ่าย การคำนวณจากรายได้ และการคำนวณจากวิธีการผลิต [5]

 

การคำนวณจากรายจ่ายเป็นการนับยอดรายจ่ายที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายจากผู้บริโภค บริษัท รัฐบาล นอกจากนี้ การนำเข้าหรือการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศถูกนำมาใช้คำนวณค่าจีดีพีด้วยเช่นกัน [5] สูตรในการคำนวณจีดีพีจากรายจ่าย ได้แก่ GDP = C + I + G + (X – M) โดย C (consumption) หมายถึง มูลค่าการบริโภคของประชาชนและภาคเอกชน I (investment) หมายถึง มูลค่าการลงทุนจากภาคเอกชนในสินค้าทุน G (government spending) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลใช้ซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย X (export) หมายถึงการส่งออก และ I (import) หมายถึงการนำเข้า [6]

 

การคำนวณจากรายได้ ทำได้โดยการรวมยอดรายได้ประชาชาติทั้งหมด ทั้งเงินเดือนที่แรงงานได้รับ รายได้จากค่าเช่าสถานที่ กำไรจากกิจการของผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยที่เป็นรายได้ของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ การคำนวณด้วยวิธีนี้ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นที่ไม่แสดงเป็นตัวเลขที่ชัดเจน เช่น ภาษีธุรกิจทางอ้อม ค่าเสื่อมราคา และรายได้สุทธิของชาวต่างชาติในประเทศ [5] สูตรในการคำนวณจีดีพีจากรายได้ ได้แก่ รายได้ประชาชาติทั้งหมด + ภาษีธุรกิจทางอ้อม + ค่าเสื่อมราคา + รายได้สุทธิของชาวต่างชาติในประเทศ [7]

 

ไม่ว่าจะใช้การคำนวณจีดีพีจากรายจ่าย รายได้ หรือวิธีการผลิต เมื่อได้ผลค่าจีดีพีแล้ว สิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจีดีพีในแต่ละช่วงเวลา ค่าจีดีพีที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ผู้คนได้รับการจ้างงานและมีฐานะที่ดีขึ้น ในทางกลับกัน ค่าจีดีพีที่ลดต่ำลงจากช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นแสดงถึงเศรษฐกิจที่หดตัวลง และหากค่าจีดีลดลงสองไตรมาสติดต่อกัน สามารถประเมินได้ว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย [1]

 

ค่าจีดีพีสามารถใช้คำนวณภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างกว้างๆ โดยอาจยังขาดข้อมูลรายรับรายจ่ายที่ไม่อยู่ในระบบธุรกิจที่ถูกกฎหมายหรือมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ [2] อย่างไรก็ตาม ค่าจีดีพีสามารถสะท้อนให้เห็นภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในแต่ละช่วงเวลา ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุน และช่วยให้นักเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น [6]

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] BBC News. (June 12, 2020).What is GDP and how is it measured?. Retrieved from https://www.bbc.com/

news/business-13200758

[2] Kramer, L. (June 1, 2020). What Is GDP and Why Is It So Important to Economists and Investors?. Retrieved from www.investopedia.com/ask/answers/what-is-gdp-why-its-important-to-economists-investors/

[3] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2558). วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน. สืบค้นจาก https://www.set.or.th/education/

th/begin/stock_content04.pdf

[4] Lavin, T. (January 28, 2017). GDP. Retrieved from https://www.bloomberg.com/quicktake/gdp

[5] Thangavelu, P. (November 30, 2019). How to Calculate the GDP of a Country. Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/investing/051415/how-calculate-gdp-country.asp

[6] นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์. (2563). ทำไม? เราต้องรู้จัก GDP. สืบค้นจาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/why-we-must-know-gdp.html

[7] Messi. (March 21, 2020). ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP). สืบค้นจาก https://www.thaifrx.com/ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเท-2/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน