การเงิน

คลอดแล้ว กองทุน SSF กองทุนลดหย่อนภาษีที่จะมาแทน LTF

กองทุน SSF

คลอดแล้ว กองทุน SSF กองทุนลดหย่อนภาษีที่จะมาแทน LTF

 

กองทุน SSF หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund ; SSF) ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย SSF จะกลายมาเป็นเครื่องมือในการออมและลงทุนตัวใหม่ที่จะใช้ลดหย่อนภาษีแทน กองทุน LTF หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund ; LTF) เดิม

 

จากฐานข้อมูลของหนังสือพิมพ์ประชาชาติเปิดเผยว่า…

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) (กองทุน SSF) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund :  RMF) (กองทุน RMF) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและผู้ที่เริ่มต้นวัยทำงานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเริ่มต้นการออมระยะยาวโดยเร็ว

 

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน SSF

 

1) SSF ลงทุนได้ในหลักทรัพย์ทุกประเภท (ไม่เหมือน LTF ที่กำหนดไว้ที่หุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65%)

2) ระยะเวลาการถือครองไม่ต่ำกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ

3) ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง

4) บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน SSF ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

5) เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากทำตามเงื่อนไขการถือครอง

 

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน RMF

 

1) RMF ลงทุนได้ในหลักทรัพย์ทุกประเภท (เหมือนเดิม)

2) ระยะเวลาการถือครองไม่ต่ำกว่า 5 ปี และขายกองทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (เหมือนเดิม)

3) ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน (แต่เดิมกำเนิดขั้นต่ำ) และกำหนดเงื่อนไขการซื้อต่อเนื่องทุกปี ขาดได้ไม่เกินปีเว้นปี (เหมือนเดิม)

4) บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท (แต่เดิมไม่เกินร้อยละ 15 และไม่นับร่วมกับ LTF)

5) เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากทำตามเงื่อนไขการถือครอง (เหมือนเดิม)

 

นายอุตตมกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มมีวินัยการออม เริ่มต้นออมระยะยาวตั้งแต่เข้าสู่วัยทำงาน และรู้จักวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้เมื่อพ้นวัยทำงาน ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund) หรือ LTF ซึ่งจะสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562 นั้น นักลงทุนจะยังคงสามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF ได้ และแม้ว่าจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป แต่กระทรวงการคลังได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่น ๆ

 

ครั้งหน้าจะมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียให้ฟังกันทีละประเด็นเลย

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน