ทัศนคติ

โครงสร้างองค์กรแบบ Flat ดีอย่างไร

โครงสร้างองค์กรแบบ Flat ดีอย่างไร

โครงสร้างองค์กรแบบ Flat ดีอย่างไร

 

ในอดีต ผู้คนมักจะเคยชินกับการทำงานแบบมีลำดับชั้นชัดเจน พนักงานคนหนึ่งต้องรายงานผลลัพธ์ของชิ้นงานต่อหัวหน้า แล้วหัวหน้าก็ต้องรายงานชิ้นงานดังกล่าวให้กับผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่กว่า ซ้ำ ๆ แบบนี้ขึ้นไปจนถึงคนที่อยู่ตำแหน่งระดับสูง เช่นผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจ แต่การทำงานในลักษณะนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อย เพราะการทำงานชิ้นหนึ่งให้สำเร็จต้องใช้เวลามาก เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบจากหลายคน จึงเป็นที่มาที่หลัง ๆ เราจะได้ยินคำว่าโครงสร้างองค์กรแบบ Flat มากขึ้น

 

แล้วองค์กรแบบ Flat คืออะไร

Flat นั้นแปลความหมายว่า แนวราบ ซึ่งเมื่อเรานำคำว่า Flat ไปใช้ในบริบทขององค์กรแล้ว ก็จะหมายถึงองค์กรที่ไม่มีลำดับชั้นในการตัดสินใจสูงมากนัก พนักงานได้รับความไว้วางใจในการตัดสินใจและเป็นเจ้าของชิ้นงานมากขึ้น ซึ่งลักษณะองค์กรแบบนี้จะแก้ปัญหาเรื่องความล่าช้า ซึ่งเป็นปัญหาที่องค์กรเก่า ๆ เผชิญอยู่

 

เมื่อหลายอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาความสามารถในการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การรอคอยคำสั่งและการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจเพียงคนเดียวด้วยโครงสร้างแบบลำดับขั้น (Hierarchical Organization) อาจไม่ตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบัน ระบบการทำงานยุคใหม่จึงเป็นสิ่งที่หลายองค์กรนำมาปรับใช้กับธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับคนทำงานและสร้างประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด

 

ดังนั้นข้อดีของ Flat Organization จึงช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสาร ลดงบประมาณการจ้างงานในตำแหน่งที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานและสร้างความรับผิดชอบของพนักงานได้มากขึ้น

 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกองค์กรควรจะปรับโครงสร้างเป็นองค์กรแบบ Flat เพราะลักษณะองค์กรแบบนี้ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน

 

ในด้านข้อเสีย เมื่อผู้บริหารมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับพนักงานทุกคนในบริษัท จึงมีโอกาสที่ผู้บริหารจะไม่สามารถจัดการพนักงานได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การขาดความเชื่อมั่นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และนำมาสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ อีกทั้งอาจทำให้เกิดการไม่พูดคุยกันระหว่างคนทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความซ้ำซ้อนของไอเดีย ขณะที่ปัญหาซึ่งเคยถูกเสนอหรือหาวิธีแก้ไขไปแล้ว ก็จะกลายเป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรนั้น คนในองค์กรที่มีอำนาจตัดสินใจเท่านั้น ที่รู้บริบทของบริษัทหรือองค์กรของตนเอง รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการงานภายใน การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ แต่สิ่งที่ต้องแลก เช่น เวลา บุคลากร และการรื้อจัดการโครงสร้างใหม่ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจจัดการระบบองค์กร หากจะเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นแบบ Flat

 

ดังนั้น องค์กรแบบ Flat จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่าง เพียงแต่เป็นเหมือนข้อแนะนำอีกข้อหนึ่ง ที่องค์กรต่าง ๆ สามารถนำมาพิจารณาลักษณะการทำงาน เพื่อนำไปสู่การทำงานเพื่อประสิทธิภาพสูงที่สุดได้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Blockdit, การทำงานแบบแนวราบดีอย่างไร, อ้างอิงจาก https://www.blockdit.com/posts/5fc70f587029100cd1f2b210
CreativeThailand, ออฟฟิศยุคใหม่กับโครงสร้างองค์กรในอนาคต, อ้างอิงจาก https://www.creativethailand.org/new/article/howto/32292/en#future-office
Sokochan, รู้จักโครงสร้างองค์กรแบบ Flat ที่บริษัทยุคใหม่นิยม แตกต่างจากโครงสร้างแบบลำดับชั้นอย่างไร, อ้างอิงจาก https://sokochan.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน