ธุรกิจ

แผนธุรกิจไม่ยากอย่างที่คิด ลำดับขั้นตอน 8 ประการสำหรับเขียนแผนธุรกิจให้ชัดเจน

แผนธุรกิจไม่ยากอย่างที่คิด ลำดับขั้นตอน 8 ประการสำหรับเขียนแผนธุรกิจให้ชัดเจน

แผนธุรกิจไม่ยากอย่างที่คิด ลำดับขั้นตอน 8 ประการสำหรับเขียนแผนธุรกิจให้ชัดเจน

 

ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจจำเป็นต้องมองเห็นภาพรวมของธุรกิจอย่างชัดเจน และวิธีการที่จะทำให้เห็นภาพทั้งหมดของธุรกิจก็คือการเขียนแผนธุรกิจ (business plan) การเขียนแผนธุรกิจเป็นการนำเอาความคิดที่มีในหัวทั้งหมดเรียบเรียงลงในหน้ากระดาษเพื่อจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบ และมองเห็นภาพธุรกิจตามความเป็นจริงมากขึ้น สำหรับดำเนินการขั้นต่อไป โดยทั่วไปแล้ว การเขียนแผนธุรกิจให้ชัดเจนมีแปดขั้นตอน ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3, 4]

 

ขั้นตอนแรก คือการเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารกิจการ ในส่วนนี้ คือการทบทวนภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ ทั้งเป้าหมาย พันธกิจ ปัญหาสำคัญที่มุ่งจะแก้ไข ภาพรวมของตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประสิทธิภาพในการแข่งขัน เงินทุนที่มี บทสรุปนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทบทวนภาพรวมสำหรับเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นการเขียนเตรียมความพร้อมไว้สำหรับเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หุ้นส่วน ดังนั้น ควรใส่ใจกับการเขียนส่วนนี้ให้ชัดเจน

 

ขั้นตอนที่สอง คือการเขียนอธิบายความเป็นมาของธุรกิจ ทั้งประวัติการก่อตั้ง แรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ ข้อมูลในส่วนนี้จะช่วยทบทวนให้เจ้าของธุรกิจไม่หลงลืมความตั้งใจเดิมของตนเอง และยังช่วยดึงดูดนักลงทุนให้สนใจในธุรกิจมากขึ้นอีกด้วย

 

ขั้นตอนที่สาม คือการอธิบายโครงสร้างบริษัทและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ข้อมูลในส่วนนี้ครอบคลุมถึงการบรรยายประสิทธิภาพของทีมบริหาร ผู้ร่วมงานคนสำคัญทั้งหลายที่มีส่วนช่วยเหลือให้กิจการดำเนินไปอย่างราบรื่น

 

ขั้นตอนที่สี่ คือการเขียนถึงพันธกิจอันเป็นเป้าหมายในการทำธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เห็นทิศทางของบริษัทที่จะเป็นไปในอนาคต เป้าหมายระยะสั้นควรมีความชัดเจน ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวสามารถอธิบายได้ในภาพกว้าง

 

ขั้นตอนที่ห้า อธิบายถึงสินค้าหรือบริการที่มีในบริษัท บรรยายให้เห็นถึงผลประโยชน์ สิ่งที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าจะได้รับ หากกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาสินค้า ควรต้องเขียนขั้นตอนและกรอบเวลาในการพัฒนาให้ชัดเจน

 

ขั้นตอนที่หก เขียนถึงบทวิเคราะห์การตลาด ทั้งกลุ่มเป้าหมาย ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ทิศทางความต้องการของตลาด รวมทั้งข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น

 

ขั้นตอนที่เจ็ด เขียนถึงแผนการตลาดที่มีให้ชัดเจน อธิบายถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งลูกค้า การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเข้าถึงลูกค้า ทั้งช่องทางออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม

 

ขั้นตอนที่แปด เขียนถึงแผนการเงินให้ชัดเจน ตั้งแต่งบประมาณในการเริ่มต้นกิจการ การประมาณการรายได้ แผนงบการเงินในอีก 5 ปีข้างหน้า อธิบายให้ชัดเจนว่าหากมีหนี้ จะจัดการเช่นไร ใช้เวลานานเพียงใด และเขียนให้ชัดเจนว่ามีงบการเงินสำรองเท่าใด

 

ขั้นตอนทั้งแปดประการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ควรทำ เพื่อทบทวนให้เห็นภาพรวมของธุรกิจให้ชัดเจน และเตรียมจัดทำเป็นแผนสำหรับเสนอต่อนักลงทุนที่อาจสนใจในธุรกิจ แผนธุรกิจที่ดีจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเดินไปอย่างมั่นคง จากการวางแผนภาพรวมไว้เป็นรากฐานที่แข็งแรงตั้งแต่ต้น

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Jeremy A. Johnson. (September 20, 2023). How to Write a Business Plan in Eight Steps. Retrieved from https://jajohnsoncpa.com/how-to-write-a-business-plan
[2] Fundbox. (December 15, 2020). 8 Steps to Writing a Successful Business Plan. Retrieved from https://fundbox.com/blog/writing-business-plans
[3] OFFEO. (April 15, 2022). How To Write A Business Plan in 8 Steps. Retrieved from https://offeo.com/learn/business-plan
[4] Visme. (August 5, 2022). How to Write a Business Plan? Step-by-Step Guide for 2022. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=YYpDOu4Pgcw

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน