เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจและเสรีภาพ สามารถดำเนินไปด้วยกันได้หรือไม่

เศรษฐกิจและเสรีภาพ สามารถดำเนินไปด้วยกันได้หรือไม่

เศรษฐกิจและเสรีภาพ สามารถดำเนินไปด้วยกันได้หรือไม่

 

ในการใช้ชีวิตของผู้คนในทั่วโลกนั้น เสรีภาพได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะทำให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้ โดยมีอิสระในการที่จะกระทำสิ่งใดก็ได้ภายใต้กฎหมายที่ชอบธรรม นั่นจึงทำให้เสรีภาพได้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ปุถุชนคนหนึ่งต้องการและถวิลหา

 

เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่าย และไร้ปัญหาใด ๆ และเพราะแบบนั้น จึงทำให้ชีวิตที่ไร้ซึ่งเสรีภาพ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตอบโจทย์ต่อผู้คนในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ เสรีภาพในปัจจุบันยังส่งผลต่อการพัฒนาของโลกในด้านต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ ที่เรียกได้ว่า เสรีภาพ มีอิทธิพลอย่างมากนั่นเอง

 

ในประวัติศาสตร์โลก เศรษฐกิจถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดแนวคิดทางการเมืองเป็นจำนวนมาก โดยเราจะเห็นได้ว่า เมื่อใดที่เศรษฐกิจกำลังจะไปในทิศทางใด กลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมมีปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อความเป็นไปของเศรษฐกิจเหล่านั้นอย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ส่งผลทำให้ระบอบการปกครอง ไปจนถึงระบบทางการเมือง จึงมีส่วนที่จะทำให้เศรษฐกิจ สามารถดำเนินการไปได้ โดยส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ต่าง ๆ มากมาย ตามแรงสะเทือนของการเมืองการปกครองนั่นเอง โดยสำหรับการเมืองการปกครองในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกไปได้ 2 ระบอบการปกครองใหญ่ ๆ คือ ระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการ

 

โดยสำหรับระบอบเผด็จการ ส่วนใหญ่แล้วจะมีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ตามที่ภาครัฐหรือชนชั้นนำเห็นสมควร อาจจะมีการกำหนดตามความต้องการของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากระบอบประชาธิปไตย กลับเป็นการสร้างนโยบายที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนได้เป็นส่วนใหญ่ นั่นจึงทำให้เศรษฐกิจในโลกประชาธิปไตยได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนา

 

แต่ถึงกระนั้น ในปัจจุบัน กลับมีประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการที่สามารถประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือ สิงคโปร์ ที่ได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่จำเป็นต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยใช้วิธีการเปิดการค้าเสรีอย่างมีเงื่อนไข การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปตามกระแสโลก รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตของประชาชน อันเป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของตัวผู้นำเอง ถึงแม้ว่าจะมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพก็ตาม โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลทำให้สิงคโปร์ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่บอกกับทั่วโลกว่า แม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตย ก็สามารถมีอยู่มีกินได้

 

แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า เสรีภาพจะไม่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเลย โดยการศึกษาทางวิชาการหลากหลาย ได้มีข้อสรุปที่ตรงกันว่า เสรีภาพทางเศรษฐกิจถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมาก และนอกจากนั้น การเปิดกว้างทางเสรีภาพยังส่งผลที่ดีต่อการให้ความสำคัญต่อผู้คนในด้านสิทธิต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ไปจนถึงสิทธิความเท่าเทียม ซึ่งจะยิ่งส่งผลต่อความสุขของผู้คนได้มากกว่าเดิม ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากขึ้น และที่สำคัญที่สุด คือ ศักยภาพของผู้นำที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเหล่านั้น ว่าจะให้ดำเนินการเป็นอย่างไรนั่นเอง จึงทำให้ เศรษฐกิจ และเสรีภาพ สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างแน่นอน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
Thananithichot, Stithorn . (2020). เศรษศาสตร์การเมืองว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยกับความขัดแย้งระหว่างชนชั้น: บทวิจารณ์หนังสือ Economic Origins of Dictatorship and Democracy. King Prajadhipok’s Institute Journal, 8(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244503
Fraser Institute. Impact of Economic Freedom And Women’s Well-Being. https://www.fraserinstitute.org/studies/impact-of-economic-freedom-and-womens-well-being
Management Study Guide. Democracy or Dictatorship? Which is Better for Economic Growth of Nations. https://www.managementstudyguide.com/democracy-or-dictatorship.htm
The 101 .World. สิงคโปร์โมเดล : กำแพง 4 ด้านที่เผด็จการข้ามไม่พ้น. https://www.the101.world/singapore-model

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน