การเงิน

ขายข้าววันละ 100 จาน ถ้าเสียภาษีต้องเสียเท่าไหร่?

ภาษีร้านอาหาร

เคยได้ยินเรื่องสรรพากรนั่งนับชามก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม เรื่องดังกล่าวถือเป็นหลักธรรมดาที่สรรพากรสามารถทำได้ เนื่องจากบุคคลธรรมดาทุกคนที่มีรายได้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย ภาษีร้านอาหาร หากถ้าเจ้าของร้านไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม หากฐานเงินได้สุทธิต่อปีต่ำกว่า 150,000 บาท บุคคลธรรมดาคนนั้นก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

 

ร้านอาหารทั่วไปอาจตกอยู่ในช่วงที่ต้องเสียหรือไม่เสียภาษี

 

เนื่องจากหากเป็นร้านอาหารที่ขายไม่ดี เงินได้สุทธิอาจต่ำกว่าเกณฑ์ทำให้ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย แต่ถ้าร้านอาหารขายดีมาก เงินได้สุทธิอาจต่ำกว่าเกณฑ์ทำให้ต้องเสียภาษีตามกฎหมายด้วย วิธีการที่สรรพากรสามารถทำได้ นอกจากขอดูเอกสารแสดงยอดขายของร้านโดยตรงแล้ว อาจใช้วิธีการประมาณรายได้ในแต่ละวันประกอบการพิจารณา ซึ่งก็เป็นที่มาของเรื่องเล่าที่ว่าสรรพากรนั่งนับชามก๋วยเตี๋ยวนั่นเอง

 

แล้วถ้าขายข้าววันละ 100 จานต้องเสียภาษีไหม?

 

หากลองแก้โจทย์ด้วยสมมติฐานเบื้องต้น โดยกำหนดให้ข้าวจานละ 35 บาท หากขายได้วันละ 100 จาน ร้านอาหารจะมีรายได้วันละ 3,500 บาท หรือตีกลมๆ ว่าประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนหรือเทียบเท่ากับ 1,200,000 บาทต่อปี

 

เงินได้จากการประกอบการพาณิชย์ภัตตาคารถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ตามประมวลรัษฎากร โดยผู้ประกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ที่ร้อยละ 60 อ้างอิงตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560

 

ดังนั้น รายได้ 1,200,000 บาทต่อปี หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ 60 หรือเทียบเท่ากับ 720,000 บาท เหลือ 480,000 บาท หักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ได้อีก 60,000 บาทเหลือเป็นเงินได้สุทธิเท่ากับ 420,000 บาทต่อปี (ตั้งสมมติฐานไว้หักค่าลดหย่อนแค่เพียงอย่างเดียว)

 

เงินได้สุทธิ 420,000 บาทจะตกอยู่ในช่วงการเสียภาษีคือ 0 – 150,000 บาทเสียที่ 0% ในขณะที่ 150,001 – 300,000 บาทเสียที่ 5% และ 300,001 – 500,000 เสีย 10%

 

ดังนั้น ภาษีที่ต้องจ่ายในกรณีขายข้าวได้วันละ 100 จาน เท่ากับ 19,500 บาทต่อปีนั่นเอง (คำนวณจาก ภาษีที่ต้องจ่าย = 150,000(0%) + 150,000(5%) + 200,000(10%))

 

สังเกตว่าการคำนวณดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคล เช่น หากมีคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ก็สามารถนำมาลดหย่อนเพิ่มเติมได้ หรือการซื้อกองทุนรวมประหยัดภาษี LTF & RMF ก็สามารถมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

 

หรือแม้กระทั่ง หากร้านอาหารจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รูปแบบการเสียภาษีก็จะแตกต่างไปเป็นอีกแบบ ดังนั้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกคนจึงจำเป็นต้องคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายของเฉพาะตัว เพราะแต่ละคนก็มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป

 

ได้คำตอบแล้วว่าขายข้าววันละ 100 จาน ถ้าต้องเสียภาษีจะต้องเสียเท่าไหร่ หากร้านอาหารของใครขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่านี้หรือกิจการของใครมีรูปแบบรายได้แบบอื่นก็สามารถคำนวณได้ด้วยหลักเดียวกัน

 

ลองกลับมานั่งคำนวณยอดขายของกิจการตัวเองดู บางทีเราอาจจะมีเงินได้สุทธิถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแล้วก็ได้นะ เราอาจจะกลัวการจ่ายภาษีมาก ทั้งที่หลายครั้งคิดกลับมาเป็นตัวเงินแล้วไม่ได้มากมายเลย

 

นับจานกันให้ดีดี เพราะพี่สรรพากรเขาเห็นนะ เอ๊ยย ตาวิเศษเขาเห็นนะ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน