สังคมศาสตร์

Lost Generation คืออะไร

Lost Generation คืออะไร

Lost Generation คืออะไร

 

เราสามารถอธิบายคำว่า Lost Generation เป็นภาษาไทยได้เป็นคำว่า ปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย โดยคำนี้ได้รับการพูดถึงอย่างหนาหูในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ที่มาตรการรับมือของรัฐคือการสั่งปิดโรงเรียน โดยในแต่ละประเทศมีการกำหนดระยะเวลาการปิดโรงเรียนมากน้อยต่างกันไป แต่ที่แน่นอนเห็นได้ชัด คือนักเรียนไม่ได้เรียน หรือเรียนออนไลน์แล้วเรียนรู้ไม่ได้เท่าการเรียนในห้อง บทความชิ้นนี้จะชวนทำความรู้จักคำว่า Lost Generation และวิเคราะห์ทั้งปัจจัยและผลลัพธ์ของมัน

 

งานศึกษาเรื่องการเรียนรู้ของเด็กประถมในยุคโควิดปิดโรงเรียน ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ชี้ให้เห็นปัญหาของ Lost Generation โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่สถานการณ์การระบาดใหญ่ของโควิด 19 กำลังจะจบ ว่ายังมีวิกฤตซึ่งเกิดจากผลกระทบในช่วงที่ผ่านมา ที่เราต้องเร่งรับมือและแก้ไข เพราะพบว่า เรากำลังก้าวสู่ภาวะวิกฤตทางการเรียนรู้

 

สำหรับขั้นตอนการทำงาน ทางกสศ.ได้ร่วมวิจัยกับรศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง สถาบันสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วัดทักษะพื้นฐาน ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ และ Executive Functions (EFs) ของเด็กระดับอนุบาล 3 จำนวน 73 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 พบว่า เด็กอนุบาล 3 ยุคโควิด19 ขาดความพร้อมเข้าเรียนประถมต้นในปัจจุบัน ผลกระทบนี้ทำให้ เด็กปฐมวัย รุ่นนี้มีโอกาสเป็นเด็กหางแถวมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

 

นอกจากงานวิจัยชิ้นนี้ ยังมีรายงานจากการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2022 ซึ่งระบุว่าโอกาสในการเข้า เด็กเล็กมากกว่า 167 ล้านคนทั่วโลกสูญเสียถึงบริการการศึกษาก่อนปฐมวัย เด็กอายุ 10 ปีจากประเทศยากจนและรายได้ปานกลางไม่สามารถอ่านหนังสือหรือเข้าใจเรื่องราวง่าย ๆ ได้ เพิ่มขึ้นจาก 53% เป็น 70% ขณะที่ 34% ของเด็กทั่วโลก มีภาวะความเครียด ซึมเศร้า และวิตกกังวลเพิ่มขึ้น

 

อีกหนึ่งแหล่งข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาจากบทสนทนาจากงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2022 ภายใต้แนวคิด ก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน (International Conference on Equitable Education : Together Towards Equity) ซึ่งได้ข้อสรุปว่า สิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องทำก็คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน

 

โดยหลักสูตรการศึกษาต้องปรับโดยมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานทางสังคมและอารมณ์ และทักษะทางดิจิทัล ซึ่งสำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 นอกจากมุ่งเน้นวิชาความรู้แล้ว ต้องไม่ลืมที่จะบ่มเพาะทักษะทางชีวิตอื่น ๆ เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เด็กคนหนึ่งสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและความถนัดของตนเอง

 

เมื่อพูดถึงผลกระทบของโควิด 19 บางครั้งสังคมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดูเร่งร้อนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ หรือปัญหาระบบสาธารณสุข แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่คนในสังคมควรช่วยกันพูดคุยหาทางออกคือผลกระทบของการระบาดต่อระบบการศึกษาและเด็ก เพราะมันคือปัญหาที่อาจไม่เห็นผลชัดในวันนี้ แต่กระทบทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวอย่างแน่นอน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
กสศ, การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน, อ้างอิงจาก https://www.eef.or.th/news-lost-generation-251022/
คมชัดลึกออนไลน์, พิษโควิดเด็กประถมต้น สูญเสียการเรียนรู้ หวั่นกลายเป็น Lost Generation, อ้างอิงจาก https://www.komchadluek.net/news/education/534279
ThaiPublica, นักการศึกษาทั่วโลกห่วงวิกฤต lost generation ภาวะสูญเสียการเรียนรู้และหลุดจากระบบของเด็กและเยาวชน, อ้างอิงจาก https://thaipublica.org/2022/10/eea-lost-generation-seminar/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน