เศรษฐกิจ

สรุปสภาพเศรษฐกิจไทย ปี 2019 ใน 1 บทความ

สรุปสภาพเศรษฐกิจไทย ปี 2019 ใน 1 บทความ

สรุปสภาพเศรษฐกิจไทย ปี 2019 ใน 1 บทความ

 

ในทุกเดือน ทุกไตรมาส และทุกปี ธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีการออกมาให้ข้อมูลสรุปสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ลงทุนศาสตร์มีโอกาสได้อ่านรายงานสภาพเศรษฐกิจอย่างละเอียด จึงถือโอกาสนี้มาสรุปสภาพเศรษฐกิจไทยในปี 2019 มาให้อ่านกันให้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสรุปมาให้กระชับใน 1 บทความ

 

 

เศรษฐกิจไทยปี 2019 เติบโตต่ำกว่าที่ประเมิน

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2019 มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (ประมาณการ) อยู่ที่ 2.5% ลดลงจากการขยายตัวในปีก่อนหน้าที่ 4.1% และต่ำกว่าที่ประเมินไว้

 

ผลกระทบได้รับจากเกือบทุกด้าน

 

การส่งออกสินค้าคาดว่าหดตัวประมาณ 4.8% จากปัญหาค่าเงินและภาวะเศรษฐกิจโลก การนำเข้าหดตัวประมาณ 4.3% จากการชะลอตัวของภาคส่งออก การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากปัญหาการเลื่อนการลงทุนของโครงการภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวลดลง การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวละลง จากการรายได้และการจ้างงานที่ลดลง หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง และภัยแล้ง

 

เงินเฟ้อทั่วไปทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 0.7% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

 

ภาคแรงงานยังมีปัญหาโครงสร้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 

ปัญหาระยะสั้น คือ ภาคส่งออกส่งผลต่อตลาดแรงงานชัดเจน การเลิกจ้างและหยุดกิจการมีแนวโน้มสูงขึ้น รายได้รวมและรายได้ล่วงเวลาของแรงงานนอกภาคเกษตรปรับลดลงต่อเนื่อง ปัญหาระยะยาว คือ โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มวัยทำงานลดลงเรื่อย ๆ และกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มสัดส่วนสูงขึ้น

 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดต่ำลงที่สุดในรอบปีช่วงเดือนธันวาคม

 

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งไปยังอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น

 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระยะสั้นลดลง อัตราดอกเบี้ยปล่อยสินเชื่อใหม่ลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงและเงินฝากประจำลดลง แต่เงินฝากออกทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง

 

 

ค่าเงินบาทแข็งตัวอย่างต่อเนื่อง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์หลายอย่างเอื้อให้เงินทุนไหลออก และลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท เช่น ยกเว้นการนำเงินรายได้จากการส่งออกกลับประเทศ การอนุญาตลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ การผ่อนปรนเกณฑ์การโอนเงินต่างประเทศ เป็นต้น

 

การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโต

 

ถึงแม้ว่าจะมีความกดดันภาคท่องเที่ยวจากเรื่องค่าเงิน และปัญหาอื่น ๆ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเติบโตจากปี 2018 ที่ 38.2 ล้านคนเป็น 39.9 ล้านคน

 

 

สรุป

 

เศรษฐกิจปี 2019 เติบโตต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบจากแทบทุกด้าน ตั้งแต่การชะลอตัวของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน การชะลอตัวของการบริโภคของประชาชน ค่าเงินบาทแข็งตัว การหดตัวของภาคนำเข้าและส่งออก ส่วนภาคท่องเที่ยว ปี 2019 จำนวนนักท่องเที่ยวยังเติบโต

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

เอกสารอ้างอิง : เอกสารเผยแพร่จากธนาคารแห่งประเทศไทย

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน