สังคมศาสตร์

เทรนด์คนยุคใหม่ ชีวิตคู่ที่ไม่มีลูก

เทรนด์คนยุคใหม่ ชีวิตคู่ที่ไม่มีลูก

เทรนด์คนยุคใหม่ ชีวิตคู่ที่ไม่มีลูก

 

ปัจจุบันนี้ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกล้วนประสบกับปัญหาจำนวนประชากรลดต่ำลง ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา [1] ฝรั่งเศส [2] ญี่ปุ่น [3] เกาหลีใต้ [4] รวมถึงประเทศไทย [5] อัตราการเกิดทั่วโลกลดต่ำลงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 [6] จำนวนประชากรที่น้อยลงย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจ ทั้งในด้านจำนวนแรงงานที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ธุรกิจบางอย่างอาจมีจำนวนผู้บริโภคน้อยลง เช่น ธุรกิจด้านการศึกษา [7]

 

แม้จะมีการประเมินเล่น ๆ ว่าอัตราการเกิดอาจเพิ่มขึ้นในช่วงล็อกดาวน์เนื่องจากผู้คนมีเวลาให้กันมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ช่วงการระบาดกลับส่งผลให้คนชะลอการมีลูก เพราะกังวลกับสภาพเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนในชีวิต [6] ผลการสำรวจประชากรอายุระหว่าง 18-34 ปี ในค.ศ. 2020 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศฝรั่งเศส สเปน และเยอรมันร้อยละ 50 และในสหราชอาณาจักรร้อยละ 58 ต้องการเลื่อนการมีลูกออกไปก่อน ผู้ตอบแบบสำรวจในสหราชอาณาจักรอีกร้อยละ 19 ระบุว่าต้องการยุติการมีลูกไปเลย [8]

 

เมื่อคนรุ่นใหม่วางแผนมีลูกกันน้อยลง ภาคเศรษฐกิจย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย การเกิดที่น้อยลงส่งผลให้ประชากรที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นวัยแรงงานมีจำนวนลดลง ในอนาคต จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่วัยแรงงานผู้ทำหน้าที่เป็นผู้เสียภาษี รวมถึงเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อกลับมีจำนวนน้อยลง  ปัญหาดังกล่าวนี้อาจแก้ไขได้เมื่อมีการเปิดรับแรงงานต่างชาติรวมถึงผู้อพยพชาวต่างชาติเข้ามาเป็นแรงงาน อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ต้องการแรงงานต่างชาติต้องมีนโยบายที่ดีในการดึงดูดแรงงานต่างชาติให้เข้ามาทำงาน [9] นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแรงงานลดลงได้ดีเช่นกัน [10]

 

นอกจากจำนวนแรงงานจะลดน้อยลงแล้ว จำนวนผู้บริโภคในธุรกิจต่าง ๆ ก็ลดลงด้วยเช่นกัน ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดที่สุดได้แก่ ธุรกิจการศึกษา ในปีค.ศ. 2018 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้เรียนที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเปิดรับนักศึกษาผ่านการคัดเลือกในระบบกลางมากกว่า 300,000 คนแต่มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในระบบเพียง 230,000 คนเท่านั้น ในปีค.ศ. 2017 มหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยศรีโสภณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรีปิดตัวลงเนื่องจากปัญหาทางการเงินอันเกิดจากจำนวนผู้สมัครเรียนที่ลดน้อยลง  [11]

 

ปัญหาประชากรลดน้อยลงนี้เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ละประเทศมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่างกันไป เช่น ในรัสเซีย มีนโยบายมอบเงินให้แก่ครอบครัวที่มีลูก 2 คนหรือมากกว่านั้นเป็นเงิน 5,800 ปอนด์ (ประมาณ 242,150 บาท) รวมถึงมีการจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เช่น การมอบเงินดูแลให้แก่ครอบครัวรายได้ต่ำที่มีเด็กเล็กอายุระหว่าง 3-7 ปี และการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในช่วง 4 ปีแรกในโรงเรียน [12]

 

ทั้งนี้ ไม่ว่าแต่ละประเทศมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่น้อยลงอย่างไร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอัตราการเกิดทั่วโลกมีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด เราคงได้แต่เผ้าดูกันต่อไปว่าเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไร อัตราการเกิดจะเพิ่มสูงขึ้นอีกได้หรือไม่ ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับโรคระบาดและความเปลี่ยนแปลงอันน่าท้าทายตลอดเวลาเช่นนี้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] Stone, L. (June 4, 2020). The Rise of Childless America. Retrieved from https://ifstudies.org/blog/the-rise-of-childless-america

[2] Nordstrom, L. (January 22, 2021). The baby boom that never was: France sees sharp decline in ‘lockdown babies’. Retrieved from https://www.france24.com/en/france/20210122-the-baby-boom-that-never-was-france-sees-sharp-decline-in-lockdown-babies

[3] Ebuchi, T And Koga, Y. (February 4, 2021). Japan sees steep population drop as pandemic keeps foreigners away. Retrieved from https://asia.nikkei.com/Spotlight/Society/Japan-sees-steep-population-drop-as-pandemic-keeps-foreigners-away

[4] oecd-ilibrary. (October 28, 2019). Rejuvenating Korea: Policies for a Changing Society: 5. Falling birth rates, key factors and pathways to overcome barriers to parenthood. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/sites/defa43d0-en/index.html?itemId=/content/component/defa43d0-en

[5] macrotrends. (n.d.). Thailand Birth Rate 1950-2021. Retrieved from https://www.macrotrends.net/countries/THA/thailand/birth-rate

[6] Melissa S. Kearney and Phillip B. Levine. (June 15, 2020). Half a million fewer children? The coming COVID baby bust. Retrieved from https://www.brookings.edu/research/half-a-million-fewer-children-the-coming-covid-baby-bust/

[7] Harding, R. (January 14, 2020). The costs of a declining population. Retrieved from https://www.ft.com/content/c017334e-36bb-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4

[8] Luppi, F. Arpino, B. and Rosina, A. (June 11, 2020).There is no evidence of a COVID-19 baby boom in Europe – but there is of a bust. Retrieved from https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/covid19-baby-boom-bust/

[9] Euromonitor International. (2021). Falling Birth Rates Threaten Long-term Economic Growth in Key Developed Cities. Retrieved from https://blog.euromonitor.com/falling-birth-rates-threaten-long-term-economic-growth-key-developed-cities/

[10] International Strategic Analysis. (September 12, 2019). The Economic Impact of Falling Birth Rates. Retrieved from https://www.isa-world.com/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=485&cHash=8066cd77ac69cb1e4a967f1e527fafdd

[11] Mala, D. (August 12, 2018). University challenge. Retrieved from https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1520214/university-challenge

[12] BBC. (January 15, 2020). How do countries fight falling birth rates?. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-51118616

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน