ธุรกิจ

Smart City คืออะไร

Smart City คืออะไร

Smart City คืออะไร

 

เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยสถานการณ์ประชากรโลกในปัจจุบัน ทำให้ความเสี่ยงหลาย ๆ ด้านเพิ่มพูนขึ้น ทรัพยากรที่จำกัดกับการเติบโตของประชากรกำลังเป็นปัญหา Smart City จะเข้ามามีบทบาทแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไร

 

องค์การสหประชาชาติ (United Nation) ได้ประมาณการว่า ภายในปีค.ศ. 2050 จะมีจำนวนประชากรบนโลกเพิ่มขึ้นอีก 2 พันล้านคน ส่งผลให้เมืองขนาดใหญ่แบบมหานคร มีจำนวนมากขึ้นในอีก 15 ปีข้างหน้า และจากสถิติเฉลี่ยในปัจจุบัน มีผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ราว 55% ในขณะที่ 45% อาศัยอยู่นอกเขตเมืองโดยในอีก 30 ปีข้างหน้า คาดว่าสัดส่วนผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จะเพิ่มเป็น 68%

สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีอัตราการอยู่อาศัยในเมืองใหญ่อยู่ที่ประมาณ 50%

 

นอกเหนือจากเมืองขนาดใหญ่แบบมหานคร ที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพภูมิอากาศ หรือ โรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้การพัฒนาเมืองใหญ่ และการเตรียมการในด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสำคัญ

 

โดย Smart City ต้องมีองค์ประกอบหลักแปดประการ ได้แก่

  1. Smart Infrastructure: ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่นไฟฟ้า ประปา ไฟส่องทาง สายสื่อสาร ฯลฯ มีความทั่วถึง ปลอดภัย มีเสถียรภาพ เช่นมีระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบจุดชำรุดเพื่อให้มีการซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น
  2. Smart Mobility: การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ ถนน บาทวิถี และระบบราง ฯลฯ มีความเชื่อมโยงกัน มีระบบข้อมูล และระบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. Smart Environment: ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ, ขยะของเสีย, สภาพอากาศ, ภัยพิบัติ, ฯลฯ
  4. Smart Energy: มีระบบจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าหรือสิ้นเปลือง สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดการสร้างมลภาวะจากการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจากแหล่งใดก็ตาม
  5. Smart Governance: ระบบบริการภาครัฐ มีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน, ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐมีความโปร่งใสและเข้าถึงง่าย
  6. Smart Economy: ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลส่งเสริมระบบเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เช่นการค้าขายรายย่อย, การท่องเที่ยว, ฯลฯ
  7. Smart Community: มีระบบรับรู้ข้อมูลและปัญหาในท้องถิ่นร่วมกัน และมีระบบช่วยตัดสินใจร่วมกันในชุมชนนั้น ๆ เอง
  8. Smart People: พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้ประชากรทุกช่วงวัย เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ทุกฝ่ายจำเป็นต้องทำงานประสานกัน เพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ ในการรวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลอย่างเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจ วางแผน ปรับปรุง สร้างสรรค์ร่วมกัน ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย Smart City ถึงจะสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
EngineeringToday, เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร, อ้างอิงจาก https://www.engineeringtoday.net/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0-smart-city-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
ไทยพาณิชย์, Smart City คืออะไร ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง, อ้างอิงจาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/life-style/smart-city.html
TheReporters, เมืองอัจฉริยะคืออะไร จะเป็น Smart City ต้องมีอะไรบ้าง, อ้างอิงจาก https://www.thereporters.co/feature/smartcity160720222304
GreenNetworkThailand, เมืองอัจฉริยะต้องมีเทคโนโลยีสำคัญอะไรบ้าง, อ้างอิงจาก https://www.greennetworkthailand.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0-smart-city/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน