ธุรกิจ

การบินไทยพลิกกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

การบินไทยพลิกกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

การบินไทยพลิกกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

 

หลังจากที่เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางก็ได้มีคําสั่งเห็นชอบตามมติที่ประชุมมีผลทําให้ผู้บริหารแผน 2 คน มีอํานาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัท ซึ่งทั้งนี้ผู้บริหารแผนจะมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินและกิจการของบริษัท ตลอดจนการดําเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ของการบินไทยที่ขาดทุนสะสมกว่า 2.4 แสนล้านบาท ซึ่งแผนฟื้นฟูดังกล่าวนั้นมีสาระหลัก ๆ ที่สำคัญคือการปรับโครงสร้างเงินทุน การชําระหนี้ตามกลุ่มของเจ้าหนี้ รวมถึงผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ

 

และในปี 2564 นี้ บริษัท การบินไทย ได้ประกาศผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2564 ทั้งของ บริษัท การบินไทย และบริษัทย่อย ว่ามีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิ เป็นรายได้รวม 73,084 ล้านบาท โดยประกอบไปด้วย

– กำไรจากการขายเงินลงทุน 2,202 ล้านบาท จากการขายหุ้น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)

– กำไรจากการขายทรัพย์สิน จํานวน 628 ล้านบาท จากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ 415 ล้านบาท, ที่ดินเปล่าที่เชียงใหม่ 9 ล้านบาท และทรัพย์สินที่อู่ตะเภา 204 ล้านบาท

– กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 60,730 ล้านบาท ประกอบไปด้วยกำไรจากการปรับปรุงรายการดอกเบี้ยผิดนัดชําระ การตัดรายการและการปรับปรุงหนี้สินทางการเงินซึ่งรวมทั้งเงินกู้ยืมและหุ้นกู้จากการวัดมูลค่าหนี้สินใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการและคําสั่งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

– เงินชดเชยโครงการร่วมใจจากองค์กร 4,936 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการให้พนักงานแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการและลาออกจากบริษัทฯ ด้วยความสมัครใจ โดยที่พนักงานจะได้รับเงินตอบแทนตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

– เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างพนักงาน 1,222 ล้านบาท

– การปรับปรุงรายการผลประโยชน์พนักงาน ลดลง 8,323 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างองค์กร และผลประโยชน์ของพนักงาน

– ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน (กลับรายการ) จํานวน 18,440 ล้านบาท

– ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (กลับรายการ) จํานวน

116 ล้านบาท

– ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 11,197 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชีของหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าดําเนินงานเครื่องบินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

 

ซึ่งบริษัท การบินไทย และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิใน 9 เดือนแรกของปี 2564 จำนวน 51,115 ล้านบาท พลิกวิกฤตกลับมาจากปี 2563 ที่ขาดทุนสุทธิ 49,561 ล้านบาท ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวน 5,438 ล้านบาท โดยทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.3 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้บริษัทการบินไทยได้ออกมาย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในไตรมาสต่อไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการประเมินสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยและเชื่อมั่นของผู้โดยสารเป็นสําคัญ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ คือ ”การเป็นสายการบินคุณภาพสูง ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลกและสร้างผลกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง”

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

เอกสาร “คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนแรกของปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย”

https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16369269931341&sequence=0

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน