เศรษฐกิจ

GDP ของไทยอยู่ที่เท่าไหร่ในอาเซียน

GDP ของไทยอยู่ที่เท่าไหร่ในอาเซียน

GDP ของไทยอยู่ที่เท่าไหร่ในอาเซียน

 

หลายครั้งที่เรามักจะได้ยินถึงคำว่า GDP อยู่บ่อยครั้ง เวลาที่มีการพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศว่าทิศทางของเศรษฐกิจในประเทศนั้น ๆ มีแนวโน้มอย่างไร GDP ในประเทศนั้น ๆ เป็นบวกหรือลบ ซึ่งอาจมีหลายคนสงสัยว่าคำ ๆ นี้แท้จริงนั้นหมายถึงอะไรกันแน่ และทำไมจึงมีความสำคัญจนสามารถที่จะบอกถึงภาวะเศรษฐกิจได้

 

GDP ย่อมาจากคำว่า Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งก็คือมูลค่าทางการเงินหรือตลาดรวมของสินค้าและบริการสําเร็จรูปทั้งหมดที่เกิดขึ้นของประเทศในช่วงเวลาที่กําหนด ซึ่ง GDP จะทําหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าโดยทั่วไป GDP จะถูกคํานวณเป็นประจําทุกปี แต่ในบางครั้งก็สามารถคํานวณเป็นรายไตรมาสได้เช่นกัน และถึงแม้ว่า GDP จะมีข้อจํากัดบางประการหรือจุดอ่อนอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือข้อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ให้กับรัฐบาลและนักลงทุน โดย GDP สามารถที่จะคำนวณได้ 3 วิธี

 

คือ คำนวณด้านผลผลิต ด้านรายได้ และด้านรายจ่าย โดยค่า GDP ที่ได้จะมีทั้งแบบปรกติ (Normal) และแบบต่อหัว (per capita) ซึ่งเป็นการนำค่า GDP มาหารด้วยจำนวนประชากรในประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะกลายเป็นค่าเฉลี่ย(Average) ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มักจะวิเคราะห์ค่า GDP per capita เพื่อที่จะได้เห็นภาพความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ และเป็นค่าที่มักนิยมใช้กันทั่วโลก

 

ซึ่งจากการรายงานของเว็บไซต์ www.statista.com โดยอ้างอิงข้อมูลการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้แสดงให้เห็นถึงลำดับของ GDP แบบ Normal และแบบ per capita ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนดังนี้

 

1. อันดับของ GDP แบบปรกติ โดยมีหน่วยเป็น พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (billions of $) เรียงจากมากไปน้อย คือ อินโดนีเซีย (1,150.25) ไทย (546.22) ฟิลิปปินส์ (385.74) สิงค์โปร (378.65) มาเลเซีย (371.11) เวียดนาม (368) เมียนมาร์ (66.74) กัมพูชา (26.08) ลาว (19.38) และบรูไน (15.69)

2. อันดับของ GDP แบบต่อหัว หรือ GDP per capita โดยมีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ ($) คือ สิงค์โปร (66,263.42) บรูไน (33,979.37) มาเลเซีย (11,124.67) ไทย (7,808.66) อินโดนีเซีย (4,224.98) เวียดนาม (3,742.86) ฟิลิปปินส์ (3,492.07) ลาว (2625.61) กัมพูชา (1647.02) และ เมียนมาร์ (1,246.32)

 

เมื่อมองถึงอันดับ GDP ไทยในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยนั้นมีค่า GDP อยู่ที่ลำดับที่ 2 ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับต้น ๆ ของกลุ่ม ในขณะที่ค่า GDP per Capita ของไทยนั้นอยู่ที่ลำดับที่ 4 ซึ่งไทยเองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่เศรษฐกิจก็ยังคงเดินหน้าได้จากการส่งออกและนโยบายทางการค้าบางประการ ในขณะที่ประเทศสิงค์โปรนั้นมีค่า GDP per capita อยู่ในลำดับแรกสุดของอาเซียนซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแรงหนุนในภาคการบริการและการผลิตนั่นเอง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
https://www.statista.com/statistics/796245/gdp-of-the-asean-countries/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน