ทัศนคติ

ตลาดแรงงานท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยี ทักษะ 5 ประการที่คนทำงานควรมีในยุคเอไอ

ตลาดแรงงานท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยี ทักษะ 5 ประการที่คนทำงานควรมีในยุคเอไอ

ตลาดแรงงานท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยี ทักษะ 5 ประการที่คนทำงานควรมีในยุคเอไอ

 

การมาถึงของเอไอเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติของโลกนี้ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแรงงาน งานหลายอย่างที่มนุษย์เคยทำถูกแทนที่ด้วยเอไอ ผู้คนในยุคสมัยใหม่ล้วนต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาทักษะที่มีให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ในปี ค.ศ. 2024 นี้ บริษัท McKinsey ได้เผยแพร่ผลสำรวจที่ชี้ให้เห็นว่า เอไอจะเข้ามามีบทบาทในโลกของการทำงานมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปอาจได้รับผลกระทบจากการที่งานถูกแทนที่ด้วยเอไอ

 

ด้วยเหตุนี้ การปรับตัวสร้างทักษะใหม่ในโลกที่เอไอกำลังรุ่งเรืองจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอทักษะสำคัญ 5 ประการที่เป็นที่ต้องการในยุคเอไอ ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

ทักษะแรกที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดอันเป็นตรรกะและความสามารถในการวิเคราะห์ของมนุษย์ยังคงเป็นที่ต้องการ แม้ว่าเอไอจะสามารถทำหน้าที่วิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี แต่ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือโดยสมบูรณ์ยังจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์และประมวลผลจากมนุษย์

 

ในขณะเดียวกัน ทักษะด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ก็ยังคงเป็นทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการอยู่เสมอ เอไออาจสามารถพัฒนาจนผลิตงานสร้างสรรค์ได้ แต่ความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อเกิดจากมนุษย์นั้นย่อมมีความสดใหม่ และมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากกว่าการผลิตของเอไอที่เกิดจากการเรียนรู้ข้อมูลที่มนุษย์ป้อนให้

 

ทักษะอีกประการที่สำคัญ คือความเป็นผู้นำ และความสามารถในการขับเคลื่อนสังคม ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้ เอไอเป็นได้เพียงผู้ช่วยที่ดี แต่งานที่ต้องอาศัยทักษะในการเข้าสังคม และการเป็นผู้นำยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดี และไม่อาจให้เอไอมาทดแทนได้

 

ทักษะที่สำคัญยิ่งประการต่อไป คือความรู้ในการนำเอไอมาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด เอไออาจดูเหมือนเป็นภัยคุกคามต่อโลกการทำงานของมนุษย์ แต่อันที่จริงแล้ว เอไอสามารถเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สามารถก้าวตามการพัฒนาของเอไอได้ย่อมสามารถประยุกต์ใช้การพัฒนาของเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ทักษะที่สำคัญประการสุดท้าย คือทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เอไอสามารถพัฒนาไปได้ไม่หยุดยั้ง มนุษย์จึงจำเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเช่นกัน ผู้ที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ย่อมไม่จมหายไปกับความเปลี่ยนแปลง ก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

 

ทักษะสำคัญทั้ง 5 ประการที่กล่าวมานี้เป็นทักษะที่เหล่าคนทำงานควรมี เพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี และเพื่อให้สามารถดึงเอาประโยชน์ของเอไอมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าท่านผู้อ่านจะกำลังประกอบอาชีพใด ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีเอไอมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Ernestine Siu. (March 3, 2024). Gen AI is here to stay — here are 5 skills to help you stay relevant in the changing job market. Retrieved from https://www.cnbc.com/2024/03/04/gen-ai-is-here-to-stay-heres-how-to-stay-relevant-in-the-job-market.html?forYou=true
[2] OliverWyman Forum. (2024). How Generative AI Is Transforming Business And Society. Retrieved from https://www.oliverwymanforum.com/global-consumer-sentiment/how-will-ai-affect-global-economics.html
[3] Mckinsey Quarterly. (2024). Gen AI and the future of work. Retrieved from https://www.mckinsey.com/quarterly/the-five-fifty/five-fifty-gen-ai-and-the-future-of-work

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน