ธุรกิจ

สำรวจเทรนด์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

สำรวจเทรนด์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

สำรวจเทรนด์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

 

ตามหลักการของสหประชาชาติ รัฐทุกรัฐต้องทำตามหลักการหรือกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องคุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศตนเอง ไม่ใช่แค่รัฐเท่านั้นที่จะต้องทำหน้าที่นี้ แต่หน่วยงานทุกสังกัดรวมไปถึงบริษัท หรือธุรกิจประเภทต่าง ๆ ก็จำเป็นต้องดำเนินกิจการบนพื้นฐานความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิซึ่งมาจากการดำเนินงานของธุรกิจ

 

โดยตลาดหลักทรัพย์ไทยเองก็ใช้หลักการการดำเนินธุรกิจแบบเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานในการประเมิน หรือจัดการแข่งขันประกวดการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบในแง่บวกต่อสังคม

 

ตลาดหลักทรัพย์ได้นิยามคำว่าธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไว้ว่า ธุรกิจย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ “มนุษย์” หรือ “คน” ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของธุรกิจหรือชุมชนไกล ฯลฯ ซึ่งในการดำเนินงานอาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเหล่านี้ไม่มากก็น้อยอย่างเลี่ยงไม่ได้ และหนึ่งในประเด็นความขัดแย้งสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยคือ เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่หลายครั้งลุกลามจนเกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกัน

 

ดังนั้น การดูแลใส่ใจการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ โดยควรกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมตามกฎหมายของประเทศและหลักการสากล กำหนดกลยุทธ์และแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมหารือในประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นพร้อมกัน

 

นอกจากนั้น การดำเนินธุรกิจที่ควบรวมเอาประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้ามาในการดำเนินงาน ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวธุรกิจนั้น ๆ เองด้วย เช่น

  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างผลตอบแทนทางการเงินและสังคม
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
  • สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน
  • สามารถปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น
  • สร้างการมีส่วนร่วมและขวัญกําลังใจ รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
  • ส่งผลในทางบวกต่อการสรรหา จูงใจและรักษาพนักงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล

 

โดยเทรนด์ที่ตีคู่มากับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนคือ การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG จากผลการสำรวจในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลในตลาดการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปัจจุบันมีองค์กรต่าง ๆ ในการจัดตั้งดัชนีความยั่งยืน (Sustainability Index) เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดว่าบริษัทต่าง ๆ มีการดำเนินการธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG มากน้อยอย่างไร

 

การที่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนรวมถึงกลุ่มนักลงทุนทั้งนักลุงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้นนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวต่อตลาดหลักทรัพย์ และต่อประเทศชาติที่จะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินการโดยเน้นการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Bangkokbiznews, ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการ, อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/business/866398
TRISCORPS, แนวคิด ESG คืออะไร ทำไมถึงได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนปัจจุบัน, อ้างอิงจาก https://www.tris.co.th/esg/
SET, Business and Human Rights, Retrieved from https://www.setsustainability.com/page/business-and-human-rights
Allens, Emerging trends and actions to consider, Retrieved from https://www.allens.com.au/insights-news/insights/2021/02/five-critical-trends-shaping-the-business-and-human-rights-landscape-in-2021/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน