เศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำคัญอย่างไร

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำคัญอย่างไร

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำคัญอย่างไร

 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค หรือ consumer confidence index เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ ที่วัดระดับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสถานะโดยรวมของเศรษฐกิจของประเทศ และรวมไปถึงสถานการณ์ทางการเงินของตนเองด้วย ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก ค่าดัชนีประเภทนี้ ถือเป็นแหล่งสำคัญของข้อมูลทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นค่าที่สามารถใช้คาดการณ์ถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจากฝั่งบริโภคในช่วง 3 – 6 เดือนข้างหน้า

 

นอกจากนี้ ยังเป็นค่าที่สามารถจะสะท้อนถึง GDP ในอนาคตได้อีกด้วย เพราะค่า GDP นั้นจะเป็นตัวเลขที่ออกมาช้าที่สุด แต่ก่อนหน้านั้นจะมีตัวเลขอื่น ๆ ที่จะเป็นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจออกมาก่อน ซึ่งค่าดัชนีความเชื่อมั่นก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะหากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น มีเงิน ก็กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม มีการเติบโตของ GDP เพิ่ม แต่หากค่าความเชื่อมั่นลดลงหรือการที่ผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอยก็จะลดลง ระบบเศรฐกิจก็จะชะลอตัวลงนั่นเอง

 

การคำนวณค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้น จะใช้วิธีการสำรวจโดยการใช้แบบสอบถามมีทั้งการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเลือกพื้นที่แบบครอบคลุมทั้งประเทศ จากนั้นจะทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามกลุ่มอาชีพ มีการหมุนเวียนกลุ่มตัวอย่างตลอด หัวข้อแบบสอบภามจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักคือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์อนาคต และส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะ จากนั้นจะมีการนำคำตอบที่ได้ไปประมวลผลออกมาเป็นตัวเลข โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 หากตัวเลขมีค่าเกิน 50 คือผู้บริโภคมีความมั่นใจสูง แต่หากตัวเลขมีค่าน้อยกว่า 50 คือผู้บริโภคมีความมั่นใจต่ำ ในบางกรณีที่เศรษฐกิจของบางประเทศมีการเติบโตดีมากค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็อาจจะเกิน 100 ได้ด้วยเช่นกัน

 

ถ้าประเทศไหนค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าเศรษฐกิจประเทศนั้นดี ส่งผลให้ค่าการเงินแข็งแกร่ง แต่ถ้าอีกกรณีหนึ่ง ถึงแม้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะเกินกว่า 50 แต่ลดลงเรื่อย ๆ ก็ชี้ให้เห็นถึงว่า ผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ มีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจโดยรวมลดลง เมื่อไรก็ตามที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง รัฐบาลก็จะมีการออกนโยบายการเงินและนโยบายการคลังมาผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งแนวโน้มของตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ควรจะสอดคล้องกับตัวเลขและดัชนีที่แสดงถึงการขยายตัวของตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การว่างงาน รวมไปถึงภาคค้าปลีก อย่างราคาบ้าน และราคารถ เป็นต้น

 

ถือได้ว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้น เป็นอีกหนึ่งค่าดัชนีที่มีความสำคัญ เพราะสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยเศรษฐกิจล่วงหน้าได้ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนกำหนดนโยบายของภาครัฐและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของหน่วยงานภาคธุรกิจ

 

นอกจากนี้ค่าดัชนีประเภทนี้ ยังมีความเชื่อมโยงกับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นประเภทหุ้นขายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือหุ้น Consumer อีกด้วย นักลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้จึงสามารถที่จะใช้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมาคาดการณ์แนวโน้มของตลาดเพื่อประกอบการวางแผนการลงทุนในอนาคตได้ด้วยเช่นกัน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน