เศรษฐกิจ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สำคัญอย่างไร

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สำคัญอย่างไร

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สำคัญอย่างไร

 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (economic security) คืออะไร หากตีความอย่างกว้าง ๆ ก็คือความสามารถของผู้คนในการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอ และยั่งยืน ซึ่งอาจจะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานทั่ว ๆ ไป อย่างที่พัก อาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค ไปจนถึงความต้องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินทรัพย์ที่จําเป็นต่อการหาเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงการศึกษา เป็นต้น

 

ซึ่งหากมองในมุมนี้ เราอาจจะคิดได้ว่า “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” เป็นเพียงเรื่องของปัจเจกบุคคล แต่สิ่งนี้กลับซับซ้อนไปกว่านั้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับแนวคิดความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ และแนวคิดของรัฐสวัสดิการ ที่เกิดจากการวางนโยบายของภาครัฐที่เป็นการรับประกันโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน

 

ถ้าจะลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ก็คงต้องยกตัวอย่างถึงความมั่นคงทางทหาร ที่เมื่อพูดถึงแล้วก็จะทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่า หากมีพื้นฐานทางทหารที่แข็งแกร่ง ทั้งยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงความพร้อมด้านบุคลากร นั่นก็แสดงถึงความมั่นคงของประเทศ ส่วนความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั้น นักเศรษฐศาสตร์ต่างให้ความสำคัญกับความอยู่ดีกินดีของรัฐชาติ และประชาชนเป็นหลัก องค์ประกอบของความมั่นคงเศรษฐกิจในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากมาตรฐานทางวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ แต่ก็สามารถยกตัวอย่างอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้ คือ

 

รายได้ที่มั่นคง หมายถึง ทั้งรายได้ที่เกิดขึ้นจริงโดยอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน รวมถึงความรับรู้หรือคาดหวังที่อยู่ในรูปแบบของประกันสังคมและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จำเป็นตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่วัยทำงาน วัยชรา หรือในวัยเกษียณ กลไกพื้นฐานของรัฐต่อการรับประกันความมั่นคงทางรายได้ของประชาชนได้แก่ การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ การจัดทําดัชนีค่าจ้างประกันสังคม และการเก็บภาษี

 

ความมั่นคงในการถูกจ้างงาน หมายถึง สิ่งที่เป็นการประกันการอาจสูญเสียงานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างกะทันหัน เช่นการกำหนดแนวทางและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานโดยรัฐฯ เช่นกฎหมายแรงงาน ที่ระบุการคุ้มครองการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมโดยพลการ และการจัดเก็บภาษีค่าใช้จ่ายสำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

 

ความมั่นคงทางอาหารและวัตถุดิบ หมายถึง การรับประกันทางเศรษฐกิจด้วยปริมาณอาหารและวัตถุดิบที่จำเป็น ในบางประเทศได้มีกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับความมั่นคงทางอาหาร เช่น พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านอาหารของสหรัฐอเมริกา ที่มีข้อกำหนดการสำรองอาหารอยู่ที่ 40% ของการบริโภคเฉลี่ยต่อปี

 

ความมั่นคงขององค์ประกอบด้านการเงินภายในประเทศ ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสามารถของประเทศในการดำเนินงานทางด้านนโยบายทางการเงินที่เป็นอิสระ และมั่นคง

 

อาจกล่าวได้ว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจถือเป็นรากฐานที่สําคัญของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและทางการเมือง รวมทั้งช่วยให้ผู้คนสามารถคาดการณ์การวางแผนและการลงทุนในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง หากผู้คนรู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งขัดขวางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วยเช่นกัน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/download/docs/definition.pdf
https://www.investopedia.com/economic-security-5213404
https://www.icrc.org/en/document/introduction-economic-security

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน