เศรษฐกิจ

หากรัฐถือเงินร้อยบาท กระทรวงไหนได้ไปเท่าไหร่

งบประมาณแผ่นดิน 2565 หากรัฐถือเงินร้อยบาท กระทรวงไหนได้ไปเท่าไหร่

งบประมาณแผ่นดิน 2565 หากรัฐถือเงินร้อยบาท กระทรวงไหนได้ไปเท่าไหร่

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎร มีการเปิดอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีจำนวนวงเงินกว่า 3.1 ล้านล้านบาท ทั้งนี้การอภิปรายใช้เวลาทั้งหมดรวม 47 ชั่วโมง 30 นาที

 

เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ลงทุนศาสตร์ชวนลองจินตนาการว่างบในปีงบประมาณแต่ละปี มีจำนวน 100 บาทถ้วน จึงจะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ ว่า หากประเทศไทยถือเงินปีละ 100 บาท เงินเหล่านั้นถูกจัดสรรปันส่วนไปยังกระทรวงต่าง ๆ ในรายละเอียดอย่างไรบ้าง

 

จากข้อมูลจากสำนักงบประมาณของรัฐสภา 10 อันดับกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเยอะที่สุดได้แก่

 • กระทรวงศึกษาธิการ 332,398.60 ล้านบาท
 • กระทรวงมหาดไทย 316,527 ล้านบาท
 • กระทรวงการคลัง 270,941.30 ล้านบาท
 • กระทรวงกลาโหม 203,282 ล้านบาท
 • กระทรวงคมนาคม 175,858.70 ล้านบาท
 • กระทรวงสาธารณสุข 153,940.50 ล้านบาท
 • กระทรวงการอุดมศึกษา 123,182.80 ล้านบาท
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 110,126.50 ล้านบาท
 • กระทรวงแรงงาน 49,742.8 ล้านบาท
 • กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติ 28,325.5 ล้านบาท

 

หากเราสมมติว่ากระทรวงใหญ่ 4 อันดับแรก ได้รับเงินส่วนแบ่งจากเงินจำนวนเต็มทั้งหมด 100 บาท จะเห็นรายละเอียดได้ว่า

 • กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเงิน 7 บาท
 • กระทรวงมหาดไทย ได้รับเงิน 2 บาท
 • กระทรวงการคลัง ได้รับเงิน 8 บาท
 • กระทรวงกลาโหม 4 บาท
 • กระทรวงย่อยอื่นๆ 9 บาท และงบกลาง 18.9 บาท

 

ในแง่การเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณของปีที่แล้ว จะพบว่า

กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบน้อยที่สุด ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน

ส่วนกระทรวงที่ได้รับการเพิ่มงบมากที่สุดได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตามยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการจัดสรรงบประมาณในปีหน้าอย่างมาก เพราะถึงแม้งบกองทัพบกภาพรวมลดลง แต่ในรายละเอียดอย่าง โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับงบของกองทัพเรือ

ทั้งนี้งบประมาณการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเช่น กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 กลับถูกลดงบประมาณลง ขณะที่กรมควบคุมโรคก็ได้รับงบประมาณลดลงเช่นกัน

 

นโยบายงบประมาณ ปี 2565 เอกสารร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 ระบุว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565

 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

 1. ดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและความจำเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวอย่างมปีระสิทธิภาพ
 2. ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการในทุกมิติ ทั้งมิติกระทรวง/หน่วยงาน มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และมิติบูรณาการเชิงพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 3. ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณของภาครัฐ เงินกู้การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 
 5. ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชน
 6. ให้ความสำคัญกับสวัสดิการที่่จำเป็นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต

 

ทั้งนี้ เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างเราจะติดตามข่าวสารและใช้งบประมาณของรัฐ เพราะนั่นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสังคมองค์รวมของประเทศ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

(1) สำนักงบประมาณของรัฐสภา (31 สิงหาคม 2564). ข้อมูลงบประมาณปี 63-65 จำแนกรายกระทรวง. อ้างอิงจาก https://datastudio.google.com/reporting/8bf91139-3edf-4a10-b004-1db027852b23/page/pWdOB

(2) The Standard (31 พฤษภาคม 2564). 10 อันดับกระทรวงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ในร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 2565. อ้างอิงจาก https://thestandard.co/10-ministries-with-the-most-budget-in-2022/

(3)ไทยรัฐออนไลน์ (3 มิถุนายน 2564). กางร่างงบปี 2565 เพิ่ม-ลดตรงไหน ใช้อย่างไร ทำไมเป็นงบประมาณที่ถูกวิจารณ์ว่า “ไม่เห็นหัวประชาชน”. อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2107460

(4) iTax (2 มิถุนายน 2564). จัดอันดับงบประมาณรายจ่าย 2565 จำแนกตามกระทรวง. อ้างอิงจาก https://www.itax.in.th/media/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%87%E0%B8%9A-2565/

(5) ฐานเศรษฐกิจ (20 พฤษภาคม 2564). รายงานพิเศษ: ผ่างบ 2565 ประมาณการรายได้รายกระทรวง. อ้างอิงจาก https://www.thansettakij.com/money_market/480734

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน