วิทยาศาสตร์

AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือไม่ ความกังวลใจของผู้คนแต่ละรุ่นที่มีต่อความก้าวหน้าของ AI

AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือไม่ ความกังวลใจของผู้คนแต่ละรุ่นที่มีต่อความก้าวหน้าของ AI

AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือไม่ ความกังวลใจของผู้คนแต่ละรุ่นที่มีต่อความก้าวหน้าของ AI

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นที่พูดถึงในปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นการมาถึงของ Generative AI ในยุคสมัยที่ AI รุ่งเรืองเช่นนี้ แอปพลิเคชันและเว็บไซต์มากมายสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตภาพ เขียนบทความ สร้างวิดีโอ ทำงานศิลปะ นับได้ว่า AI สามารถเป็นประโยชน์ต่อหลากหลายแวดวง ตั้งแต่การตลาด การท่องเที่ยว ไปจนถึงธุรกิจดูแลสุขภาพ [1]

 

ประโยชน์อันครอบคลุมแทบถ้วนทั่วทุกองค์กรของ AI นี้ช่วยทุนแรงในการทำงาน แต่หากพิจารณาในแง่มุมของ “แรงงาน” การที่ AI มีความสามารถเพิ่มขึ้นอาจสร้างความกังวลใจให้แก่มนุษย์ที่ไม่ต้องการถูกแย่งงานไปด้วยเช่นกัน จากการสำรวจของ Checkr [2, 3] ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความกังวลว่าเอไอจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้คนทั้ง 4 รุ่น จำนวนรวม 3,000 คน ได้แก่ Baby Boomers (อายุ 59-77 ปี) กลุ่ม Gen X (อายุ 43-58 ปี) กลุ่ม Millennials (อายุ 27-42 ปี) และกลุ่ม Gen Z (อายุ 18-26 ปี) และได้ผลการศึกษาดังนี้

 

ผลการสำรวจของผู้คนทั้ง 4 รุ่นชี้ไปในแนวทางเดียวกันอย่างชัดเจนว่า ผู้คนในสหรัฐอเมริกากังวลเกี่ยวกับการมาถึงของ AI แต่ในขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85 ก็เริ่มใช้ AI ในการทำงาน โดยเฉพาะกลุ่ม Millennials ที่ใช้ AI ช่วยทำงานมากถึงร้อยละ 89 อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Millennials (ร้อยละ 85) ก็เป็นผู้ที่กังวลใจและรู้สึกกดดันกับการที่ต้องเรียนรู้ทักษะด้าน AI เพื่อปรับใช้ในที่ทำงานด้วยเช่นเดียวกัน

 

ความกังวลด้านการพัฒนาทักษะ AI เกิดขึ้นกับผู้คนทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่เริ่มเปิดรับการใช้ AI ในที่ทำงานมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานต้องแบกรับความคาดหวังในการสามารถประยุกต์ใช้ AI ในที่ทำงานให้ได้ พร้อมกันนั้นก็เกิดความกังวลว่า AI อาจเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์โดยสมบูรณ์ในสักวันหนึ่ง

 

กลุ่มตัวอย่างจากแต่ละรุ่นยังมีความกังวลในการแจ้งหัวหน้างานว่ามีการใช้ AI ในการทำงานแตกต่างกันไป ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ช่วงอายุ (ร้อยละ 69) กังวลที่จะบอกหัวหน้างานว่า AI สามารถใช้ทดแทนการทำงานของมนุษย์ได้ โดยกลุ่ม Millennials (ร้อยละ 76) และกลุ่ม Gen Z (ร้อยละ 71) นับเป็นกลุ่มที่มีความกังวลสูงสุด ในขณะที่กลุ่ม Baby Boomers (ร้อยละ 63) กลุ่ม Gen X (ร้อยละ 65) มีความกังวลรองลงมา

 

แม้ว่าจะมีความกังวลว่า AI อาจแย่งงานของมนุษย์ แต่เมื่อผู้วิจัยสอบถามว่า หากการมาถึงของ AI ช่วยให้จำนวนวันทำงานลดลงเหลือเพียง 4 วันต่อสัปดาห์ โดยอาจมีการลดเงินเดือนลง ผู้ตอบแบบสำรวจจะยินดีหรือไม่ ผลการตอบแบบสำรวจแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเกินครึ่ง (ร้อยละ 57) ยินดีที่จะให้ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน หากว่าจะช่วยให้วันทำงานลดลง แม้ว่าจะต้องได้เงินเดือนลดลงบ้างก็ตาม

 

ผลจากการสำรวจของ Checkr ดังที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงความกลัวในใจผู้คนแต่ละรุ่นที่มีต่อการมาถึงของ AI แต่ในขณะเดียวกัน ก็ชี้ให้เห็นถึงความหวังที่ AI จะเข้ามาทดแทนการทำงานหนักของมนุษย์ และช่วยปรับให้มนุษย์มีสมดุลในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าต่อจากนี้ เทคโนโลยี AI จะมีผลต่อการทำงานมากน้อยอย่างไร ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงการทำงานทุกคนจะไม่สูญเสียพื้นที่การทำงานไป และสามารถประยุกต์ใช้ AI ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Medha. (January 4, 2023). 10 Generative AI Use Cases That Will Change How You Work. Retrieved from https://fireflies.ai/blog/generative-ai-use-cases
[2] Robert Carnevale. (May 25, 2023). Nearly 75% of Americans Think AI Is Threatening Their Jobs, New Survey Finds. Retrieved from https://www.thewrap.com/ai-taking-human-jobs-fear-survey
[3] Sara Korolevich. (May 24, 2023). Insights from American Workers: A Comprehensive Survey on AI in the Workplace. Retrieved from https://checkr.com/resources/articles/ai-workplace-survey-2023

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน