การลงทุน

ข้อเสนอแนะการลงทุนหุ้นกู้ จากกลต.

ข้อเสนอแนะการลงทุนหุ้นกู้ จากกลต.

ข้อเสนอแนะการลงทุนหุ้นกู้ จากกลต.

 

หุ้นกู้ คือ “ตราสารหนี้” ที่ออกโดยภาคเอกชน เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ  ของบริษัท เช่น เพื่อการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพื่อก่อสร้างโรงงาน หุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็นหน่วย ๆ  แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่า ๆ  กัน ในประเทศไทยการออกหุ้นกู้โดยทั่วไปมักจะกำหนดมูลค่าไว้ที่หน่วยละ 1,000 บาท และหุ้นกู้ส่วนใหญ่มักกำหนดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำไว้ที่ 100,000 บาท หรืออาจมากกว่านั้นในกรณีการขายให้นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่

 

ลักษณะเด่นของหุ้นกู้คือ การให้ผลตอบแทนที่แน่นอน สม่ำเสมอ และมักมีอัตราที่สูงกว่า เงินฝาก ดังนั้น หุ้นกู้จึงเป็นหลักทรัพย์ที่นิยมสำหรับกลุ่มผู้ลงทุนวัยใกล้เกษียณ หรือวัยเกษียณ เพื่อใช้เป็นแหล่ง เงินออมและลงทุนไว้ใช้หลังเกษียณ

 

ลงทุนศาสตร์ชวนอ่านสรุปข้อแนะนำการลงทุนหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 1. ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน:
  1. เพื่อให้ทราบข้อมูลว่าบริษัทผู้ออกเป็นใคร อยู่ใน อุตสาหกรรมใด หุ้นกู้ที่จะลงทุนมีลักษณะอย่างไร มีการค้ำประกันหรือไม่ มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ พิจารณาอายุและอัตราดอกเบี้ย เงินที่ระดมทุนได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด สถานะทางการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งของบริษัทผู้ออกและหุ้นกู้ที่จะลงทุนเป็นอย่างไร
 2. บริหารความเสี่ยง:
  1. ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้เช่น อาจไม่ได้รับชำระดอกเบี้ย หรือเงินต้นคืน ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกไม่เป็นไปตามที่คาด
  2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น ไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เนื่องจากการซื้อขาย เปลี่ยนมือหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก หรือบางตัวแทบจะไม่มีสภาพคล่องเลยในตลาดรอง
  3. ความเสี่ยงด้านราคา ในกรณีที่มีการขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดการไถ่ถอน อาจไม่สามารถขายได้ ในราคาที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้
 3. ติดตามหลังการลงทุน
  1. เมื่อตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แล้ว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลของบริษัทผู้ออกอย่างสม่ำเสมอ เช่น ผลการดำเนินงาน งบการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ 3 เพื่อประเมินความเสี่ยงว่ายังคงอยู่ในขอบเขตที่รับได้หรือไม่ หรือมีโอกาสที่บริษัทผู้ออกจะผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่

 

เมื่อได้รู้วิธีการเบื้องต้นในการศึกษาก่อนลงทุน หรือลดทอนความเสี่ยงในการขาดทุน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากเริ่มลงทุน หรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนอยู่แล้ว ก็สามารถใช้หลักการเหล่านี้เพื่อคอยตรวจสอบการตัดสินใจของเราได้อย่างสม่ำเสมอ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
SCB, หุ้นกู้ การลงทุนและความเสี่ยง, อ้างอิงจาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/grow-your-wealth/debentures.html
กลต, ลงทุนหุ้นกู้ ต้องศึกษาติดตามและใช้สิทธิ, อ้างอิงจาก https://www.sec.or.th/TH/Template3/Articles/2565/170865.pdf?fbclid=IwAR33WYYAv1ask7e9a-sxhQf-hWULzvHrwMbVErG8-8eZ9FaXKLZiEHNtSDw

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน