การลงทุน

ROBINS กำลังจะออกจากตลาดหุ้นแล้ว

ROBINS กำลังจะออกจากตลาดหุ้นแล้ว

ROBINS หรือ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าเจ้าดังในประเทศไทย โดยน่าจะเรียกได้ว่า ROBINS เป็นหุ้นที่มีลักษณะเป็นห้างสรรพสินค้า (Department Stores) ขนานแท้ที่สุดในตลาดหุ้น แต่ล่าสุด หุ้น ROBINS กำลังจะออกจากตลาดหุ้นแล้ว

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ ROBINS คือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Central Retail) ซึ่งถือหุ้นอยู่ในจำนวน 308,162,660 หุ้น เทียบเท่ากับ 27.75% ของทั้งบริษัท ROBINS

 

ล่าสุด คือ Central Retail กำลังจะจดทะเบียนเข้ามาในตลาดหุ้น และจะทำการเสนอซื้อหุ้น ROBINS จากผู้ถือหุ้นเก่า และจ่ายค่าหุ้นเป็นหุ้นเพิ่มทุน Central Retail ที่กำลังจะเข้าตลาดตามมาในภายหลัง หลังจากที่ Central Retail เข้าตลาดเรียบร้อย ROBINS ก็จะถูกถอดออกจากตลาดหุ้นไป ให้เหลือหุ้นค้าปลีกห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลอยู่ในตลาดหุ้นเพียงหุ้นเดียว

 

โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2019 ROBINS ได้ออกจดหมายชี้แจงต่อนักลงทุนว่า…

 

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่4/2562 เมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

 

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Central Retail) ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจาก Central Retail ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 53.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ Central Retail ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ Central Retail ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นของ Central Retail เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Central Retail มีความประสงค์ที่จะรวมธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ของ Central Retail ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี ให้เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียว เพื่อให้เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category)

 

ในการนี้ Central Retail มีแผนที่จะระดมทุนผ่านการทำ IPO พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ Central Retail จะเสนอซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในราคาหุ้นละ 66.50 บาท และ Central Retail จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Central Retail เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนตามอัตราแลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนซึ่งจะคำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ หารด้วยราคาหุ้น IPO สุดท้ายของ Central Retail ซึ่งจะได้มาจากกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building) ในอนาคต  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนตามอัตราแลกหุ้นสุดท้ายให้ปัดทิ้งและจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนสำหรับเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง

 

สรุป คือ Central Retail ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ROBINS กำลังจะเข้าตลาดหุ้น Central Retail จะทำการเสนอซื้อหุ้น ROBINS จากนักลงทุน โดยจ่ายเป็นหุ้น Central Retail ใหม่ที่เข้าตลาดหุ้น หลังจากนั้นจะนำ ROBINS ออกจากตลาดหุ้นไป

 

ใครไม่ขายก็จะได้ถือหุ้น ROBINS ต่อไป รับปันผลเหมือนเดิม แต่ถ้าคิดจะขายคงจะยากหน่อย เพราะว่าไม่มีตลาดรองให้ทำการซื้อขายเหมือนเดิมแล้ว

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน