การลงทุน

กองทุนรวมคืออะไร เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน

กองทุนรวมคืออะไร เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน

กองทุนรวมคืออะไร เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน

 

กองทุนรวม คือ การระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนหลายรายมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ผู้ทำหน้าที่ระดมเงินทุนจะนำกองทุนไป จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนำเงินกองทุนนั้นไปลงทุนตามนโยบายตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับจัดสรร หน่วยลงทุน เพื่อแสดงสถานะความเป็น เจ้าของในเงินที่ได้ลงทุนไป โดยบลจ. จะทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนงอกเงย แล้วนํามาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไว้

 

โดยข้อแนะนำคือ ก่อนซื้อกองทุนรวม ต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ทุกครั้ง

  1. เราต้องการอะไรจากการลงทุน
  2. ต้องดูรายละเอียดผ่าน fact sheet ทุกครั้ง
  3. พยายามเลือกลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ
  4. จำไว้ทุกครั้งว่าถึงจะเป็นกองทุนก็มีความเสี่ยง
  5. เราต้องติดตามและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเท่าทันโอกาสหรือการเสียโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้

 

โดยกองทุนรวม ถูกจัดหมวดหมู่ไว้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ
1. ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้คุณภาพดีที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารสภาพคล่อง ไม่ต้องการสูญเสียเงินต้น แต่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากออมทรัพย์ทั่วไป และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

2. ความเสี่ยงปานกลาง
2.1 กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตลอดจนหุ้นกู้ของภาคเอกชน เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ คาดหวังความสม่ำเสมอของผลตอบแทน ทั้งนี้ราคาของกองทุนตราสารหนี้อาจมีความผันผวนได้ตามภาวะตลาด ดังนั้น การลงทุนควรเป็นไปตามระยะเวลาที่แนะนำ เช่น กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลาง ควรลงทุนอย่างน้อย 1 ปี
2.2 กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์อื่น ๆ ดังนั้น ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับและความเสี่ยงของการลงทุนจะแตกต่างไปตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละตราสาร เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางค่อนข้างสูง หรือต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ภายในกองทุนเดียว โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะกับแต่ละภาวะตลาด

3. ความเสี่ยงสูง
3.1 กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หรือ กองทุนรวมหุ้น
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ๆ กองทุนรวมหุ้นจะถูกกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เนื่องจากการลงทุนในหุ้นมีความผันผวนซึ่งนำไปสู่ทั้งโอกาสและความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนรวมหุ้นจึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถลงทุนระยะยาวได้ และเข้าใจว่าการขาดทุนระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้
3.2 กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)
กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งมีนโยบายให้เลือกลงทุนหลากหลาย เช่น กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนหุ้นต่างประเทศ ความเสี่ยงของกองทุนก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน และเนื่องจากแต่ละประเทศมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแตกต่างกัน การเลือกลงทุนใน FIF จึงเป็นการกระจายความเสี่ยง ทั้งนี้ นักลงทุนยังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงเรื่องการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
3.3 กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment)
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกต่าง ๆ  เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ ทองคำ กองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากทรัพย์สินที่ไปลงทุนอาจมีความผันผวนของราคาสูงมาก หรืออาจไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย หรือราคาอ้างอิงกับสินทรัพย์อื่น ๆ  จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ลงทุนได้ในระยะยาว และต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไปลงทุน

 

พูดกันโดยสรุปคือ กองทุนรวมเป็นรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลามาวิเคราะห์การผันผวนของตลาดมากนัก เหมาะกับคนทำงานประจำ หรือมนุษย์เงินเดือน ที่ไม่มีเวลาว่างมากขนาดนั้น จึงเป็นการฝากให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลเงินของเรา อย่างไรก็ตามกองทุนรวมมีหลายรูปแบบ และการลงทุนทุกครั้ง ไม่ว่าจะเสี่ยงน้อยเสี่ยงมาก ก็เสี่ยงเหมือนกันทั้งนั้น ดังนั้นการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ หรือการทดลองลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก อาจช่วยให้มือใหม่ได้ลิ้มลองวิธีการ และสร้างความเข้าใจเรื่องการลงทุนให้กับตัวเองเสียก่อน จากนั้นแล้ว ก็เป็นการตัดสินใจของปัจเจกแต่ละคนว่าจะใช้เงินที่มีลงทุนไปกับอะไร

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Moneybuffalo, 5 ขั้นตอนการเลือกกองทุนรวม แบบเจาะลึกสำหรับมือใหม่, อ้างอิงจาก https://www.moneybuffalo.in.th/mutual-fund/choosing-funds#:~:text=%E2%80%9C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E2%80%9D%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87,%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88
กรุงศรี, กองทุนรวม, อ้างอิงจาก https://www.krungsri.com/th/young-generation/mutual-fund?utm_source=sem&utm_medium=sem_gn&utm_term=&utm_content=rsa&utm_campaign=awo_lpv_uni_mf&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgjT6kM_MKGChpyxDupyubNNjPafQYGLE15-gLO__ReBMla-m2DHymBoCB7UQAvD_BwE
SETInvestnow, กองทุนรวม, อ้างอิงจาก https://www.setinvestnow.com/th/mutualfund

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน